Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   > Právní normy

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Právní normy pro gynekologii a porodnictví

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Sbírka zákonů č. 372/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011
Zákon o specifických zdravotních službách
Sbírka zákonů č. 373/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011
Stanovisko MZ ČR k poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi
Vyhláška o preventivních prohlídkách
Sbírka zákonů č. 70/2012 Sb., ze dne 29. února 2012
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Sbírka zákonů č. 92/2012 Sb., ze dne 15. března 2012
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Sbírka zákonů č. 306/2012 Sb., ze dne 12. září 2012
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 450/2009 Sb., ze dne 11. prosince 2009
Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Sbírka zákonů č. 288/2003 Sb., ze dne 25. srpna 2003

Starší

Zákon o péči o zdraví lidu
20/1966 Sb. ve znění 43/2011 Sb.
Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny
Zákon č. 227/2006 Sb.
Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 85/2001 Sb.
Mateřská a rodičovská dovolená
Zákon č. 260/2001
ze dne 26. června 2001, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství
66/1986 Sb., ze dne 20. října 1986
Vyhláška ze dne 20. října 2004 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
552/2004 Sb.
Vybraná ustanovení vyhlášky 56/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
Vyhláška č.49/1993 Sb., Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 22. prosince 1992 o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
31/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. ledna 1988 o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
Vyhláška, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
aktualizované znění předpisu 75/1986 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
11/1988 Sb., ze dne 22. ledna 1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
440/2000 Sb., ze dne 6. prosince 2000
Vyhláška MZ ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
Vyhláška MZ č. 60/1997 Sb.,
kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
Vyhláška MZČR č. 271/1997 Sb.,
kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
Opatření MZČSR. Podmínky pro umělé oplodnění (18.11.1982)
Závazné opatření - Provádění sterilizace
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č.01/1972
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytování, vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce
Metodický návod MZČR pro poskytování, vykazování a úhradu výkonů IVF (2002)
Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče
Věstník ministerstva zdravotnictví ČR (září 2002)
Stanovisko Generální prokuratury ČSFR k problematice odmítání transfúze krve příslušníky náboženské společností Svědci Jehovovi